Українською | English
usaid banner

Умови публікації в журналі


СТАТТІ публікуються українською, російською, або англійською мовою.

Авторський оригінал подають обов’язково у двох формах — роздрукований на папері та в електронному вигляді, мають бути аналогічними і містити:
 

 • індекс УДК; назву статті; прізвища та ініціали авторів; назву установи, де працюють автори, міста, країни (для іноземців);
 • текст (стаття — до 9 с.; огляд, проблемна стаття — до 12 с.; коротка інформація — до 3 с.). Питання про публікацію в журналі великої за обсягом інформації вирішується індивідуально;
 • список цитованої літератури (загальна кількість не повинна перевищувати 20, для оглядів — 50, при цьому 50 % з них мають бути менше ніж п’ятирічної давнини);
 • резюме з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, ключовими словами (від 5 до 10 слів чи словосполучень, що розкривають зміст статті) трьома мовами: українською, російською та англійською (переклад має бути якісним і точним);
 • поштову та електронну адресу, номер телефону одного з авторів для опублікування в журналі;
 • фотографію першого автора (якщо авторів більше двох або один автор) або фотографії двох авторів (якщо авторів двоє). Фотографії мають бути не меншими ніж 3х4 см;
 • заповнений бланк ліцензійних умов використання наукової статті (поданий на наступній сторінці);
 • номери телефонів для забезпечення оперативного зв’язку редакції з авторами.


Додатково трьома мовами надаються: прізвища, імена, по батькові всіх авторів, назви установ, в яких працюють автори, міста, наукові ступені, звання, посади, контактні дані. УВАГА! Прізвища та імена редакцією не коригуються, друкуються в авторській редакції.

Статтю підписують усі автори та надсилають у редакцію з офіційним направленням від закладу, в якому виконано роботу.

В кінці статті подають дані щодо конфлікту інтересів (наприклад, конфлікту інтересів немає) та участі кожного автора у написанні статті (концепція і дизайн дослідження; збір матеріалу; обробка матеріалу; статистична обробка даних; написання тексту; редагування тощо).

Називаючи лікарський препарат, перевагу надавати міжнародній непатентованій назві (INN), її писати з малої літери.

CТАТТЯ має містити нові наукові дані (для оглядів) та нові наукові результати (для оригінальних досліджень).

СТРУКТУРА основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей.

Так, статті, що містять результати експериментальних досліджень, зокрема дисертаційних, і розміщені під рубрикою «Оригінальні дослідження», складаються з таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи», «Результати та обговорення», «Висновки».

У вступі необхідно чітко сформулювати мету роботи, яка відповідає на питання: що досліджується, в яких осіб (хворих), яким методом. У розділі «Матеріали та методи», крім основних дослідницьких методів, обов’язково слід зазначити методи статистичної обробки. Наводячи результати дослідження, не слід дублювати дані таблиць і рисунків, варто обмежитися найважливішими відомостями. В обговоренні нові й важливі аспекти своєї роботи необхідно порівняти з даними інших дослідників, не повторюючи інформацію зі вступу чи результатів. Висновки статті мають розкривати проблему (давати відповідь), порушену в меті роботи.

РЕЗЮМЕ ДО СТАТТІ, в якій публікуються результати експериментальних досліджень, повинно мати ту саму структуру, що й стаття, і містити ті самі рубрики. Обсяг резюме — одна друкована сторінка.
Інші статті (клінічні спостереження, лекції, огляди, статті з історії медицини тощо) можуть оформлятися інакше.

ФОТОГРАФІЇ, ЕХОГРАМИ, виконані професійно вручну МАЛЮНКИ подають в оригіналі (на зворотному боці ілюстрацій мають бути зазначені прізвища авторів, назва статті, номер та підпис до рисунка, верх та низ зображення) або в електронному вигляді (відскановані з роздільністю не менше 300 dpi і збережені у форматах TIFF чи JPEG). Фотографії пацієнтів подають з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити.

СПИСКИ ЛІТЕРАТУРИ складають тільки за алфавітом: спочатку праці українською та російською мовами (кирилицею), а потім латиницею. Порядок оформлення: для монографій — прізвище, ініціали, назва книжки, місце видання (місто, видавництво), рік, кількість сторінок; для статей із журналів та збірників — прізвище, ініціали, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу або назва збірника, рік видання, том, номер, сторінки (початкова і остання), на яких вміщено статтю.

УВАГА! У зв’язку з необхідністю створення англомовного сайту як однієї з вимог входження до міжнародних наукометричних баз, вносяться зміни до оформлення списків літератури. Бібліографічні посилання кирилицею дублюють англійською мовою (назву беруть з англійського резюме) і позначають мову написання статті в дужках (іn Ukr) або (іn Rus). Якщо в першоджерелі немає резюме, слід зробити кваліфікований переклад або транслітерацію назви латинськими літерами. З української мови прізвища автоматично можна транслітерувати згідно зі стандартом КМУ 2010 (паспортний) в Інтернеті за посиланням http://translit.kh.ua/?passport, географічні назви згідно зі стандартом УКППТ 1996 (спрощений) за посиланням http://www.translit.kh.ua/?geo. Транслітерацію з російської мови можна зробити за посиланням http://ru.translit.net/?account=bsi. Наприкінці потрібно вказувати унікальний цифровий ідентифікатор статті DOI, якщо такий є. Перевірити наявність у статті ідентифікатора DOI можна на сайтах http://search.crossref.org чи http://www.citethisforme.com. Для отримання інформації щодо DOI потрібно ввести в пошуковий рядок назву статті англійською мовою.

Усі статті, що надійшли до редакції, підлягають рецензуванню та редагуються відповідно до умов публікації в журналі. Редакція залишає за собою право змінювати стиль оформлення статті. За необхідності стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та відповідей на запитання.

Коректура авторам не висилається, вся додрукарська підготовка проводиться редакцією за авторським оригіналом. Відхилені рукописи авторам не повертають.

Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на журнал.
 
Статті надсилати на адресу:
01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 8а
E-mail: journals@vitapol.com.ua, vitapol3@gmail.com

 

> Бланк ліцензійних умов використання наукової статті в журналі «Сучасна гастроентерологія»

 

Условия публикации в журнале

 

СТАТЬИ публикуются на украинском, русском или английском языке.

Авторский оригинал подают обязательно в двух формах — распечатанный на бумаге и в электронном виде, они должны быть идентичными и содержать:

 • индекс УДК; название статьи; фамилии и инициалы авторов; название учреждения, где работают авторы, города, страны (для иностранцев);
 • текст (статья — до 9 стр.; обзор, проблемная статья — до 12 стр.; краткая информация — до 3 стр.). Вопрос о публикации в журнале большой по объему информации решается индивидуально;
 • список цитируемой литературы (общее количество не должно превышать 20, для обзоров — 50, при этом 50 % из них должны быть менее чем пятилетней давности);
 • резюме с полным заголовком статьи, фамилиями и инициалами авторов, ключевыми словами (от 5 до 10 слов или словосочетаний, которые раскрывают содержание статьи) на трех языках: украинском, русском и английском (перевод должен быть качественным и точным);
 • почтовый и электронный адрес, номер телефона одного из авторов для опубликования в журнале;
 • фотографию первого автора (если авторов больше двух или один автор) или фотографии двух авторов (если авторов двое). Фотографии должны быть не менее чем 3 х 4 см;
 • заполненный бланк лицензионных условий использования научной статьи (представленный на следующей странице);
 • номера телефонов для обеспечения оперативной связи редакции с авторами.


Дополнительно на трех языках предоставляются: фамилии, имена, отчества всех авторов, названия учреждений, в которых работают авторы, города, научные степени, звания, должности, контактные данные. ВНИМАНИЕ! Фамилии и имена редакцией не корректируются, печатаются в авторской редакции.

Статью подписывают все авторы и присылают в редакцию с официальным направлением от учреждения, в котором выполнена работа.

В конце статьи представляют данные относительно конфликта интересов (например, конфликта интересов нет) и участия каждого автора в написании статьи (концепция и дизайн исследования; сбор материала; обработка материала; статистическая обработка данных; написание текста; редактирование и др.).

Называя лекарственный препарат, предпочтение отдавать международному непатентованному названию (INN), его писать с малой буквы.

СТАТЬЯ должна содержать новые научные данные (для обзоров) и новые научные результаты (для оригинальных исследований).

СТРУКТУРА основного текста статьи должна соответствовать общепринятой структуре для научных статей.

Так, статьи, содержащие результаты экспериментальных исследований, в частности диссертационных, и размещены под рубрикой «Оригинальные исследования», состоят из следующих разделов: «Введение», «Цель работы», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы».

Во вступлении необходимо четко сформулировать цель работы, которая отвечает на вопросы: что исследуется, в каких людей (больных), каким методом. В разделе «Материалы и методы», кроме основных исследовательских методов, обязательно следует указать методы статистической обработки. Приводя результаты исследования, не следует дублировать данные таблиц и рисунков, необходимо ограничиться самыми важными сведениями. В обсуждении новые и важные аспекты своей работы необходимо сравнить с данными других исследователей, не повторяя информацию из вступления или результатов. Выводы статьи должны раскрывать проблему (давать ответ), затронутой в цели работы.

РЕЗЮМЕ К СТАТЬЕ, в которой публикуются результаты экспериментальных исследований, должно иметь ту же структуру, что и статья, и содержать те же рубрики. Объем резюме — одна печатная страница.
Другие статьи (клинические наблюдения, лекции, обзоры, статьи по истории медицины и др.) могут оформляться иначе.

ФОТОГРАФИИ, ЭХОГРАММЫ, выполненные профессионально вручную РИСУНКИ подают в оригинале (на обратной стороне иллюстраций должны быть указаны фамилии авторов, название статьи, номер и подпись к рисунку, верх и низ изображения) или в электронном виде (отсканированные с разрешением не менее 300 dpi и сохранены в форматах TIFF или JPEG). Фотографии пациентов предоставляют с их письменного согласия или в таком виде, чтобы личность больного невозможно было установить.

СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ составляют только в алфавитном порядке: сначала работы на украинском и русском языках (кириллицей), а затем латиницей. Порядок оформления: для монографий — фамилия, инициалы, название книги, место издания (город, издательство), год, количество страниц; для статей из журналов и сборников — фамилия, инициалы, полное название статьи, стандартно сокращенное название журнала или название сборника, год издания, том, номер, страницы (начальная и последняя), на которых помещена статья.

ВНИМАНИЕ! В связи с необходимостью создания англоязычного сайта как одного из требований вхождения в международные наукометрические базы, вносятся изменения в оформление списков литературы. Библиографические ссылки кириллицей дублируют на английском языке (название берут из английского резюме) и обозначают язык написания статьи в скобках (in Ukr) или (in Rus). Если в первоисточнике нет резюме, следует сделать квалифицированный перевод или транслитерацию названия латинскими буквами. С украинского языка фамилии автоматически можно транслитерировать в соответствии со стандартом КМУ 2010 (паспортный) в Интернете по ссылке http://translit.kh.ua/?passport, географические названия в соответствии со стандартом УКППТ 1996 (упрощенный) по ссылке http://www.translit.kh.ua/?geo. Транслитерацию с русского языка можно сделать по ссылке http://ru.translit.net/?account=bsi. В конце нужно указывать уникальный цифровой идентификатор статьи DOI, если такой есть. Проверить наличие в статье идентификатора DOI можно на сайтах http://search.crossref.org или http://www.citethisforme.com. Для получения информации о DOI нужно ввести в поисковую строку название статьи на английском языке.

Все статьи, поступившие в редакцию, подлежат рецензированию и редактируются в соответствии с условиями публикации в журнале. Редакция оставляет за собой право изменять стиль оформления статьи. При необходимости статья может быть возвращена авторам для доработки и ответов на вопросы.

Корректура авторам не высылается, вся допечатная подготовка проводится редакцией по авторскому оригиналу. Отклоненные рукописи авторам не возвращают.

Перепечатка статей возможна только с письменного согласия редакции и со ссылкой на журнал.

Статьи присылать по адресу:
01030, г. Киев, ул. М. Коцюбинского, 8а
E-mail: vitapol3@gmail.com


> Бланк лицензионных условий использования научной статьи в журнале «Сучасна гастроентерологія»

Новини

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/vitapol/sgastro.vitapol.com.ua/blocks/news.php on line 51

Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»